2022 Mayıs Ayı Zor Olgusu

Prof. Dr. Derya Öztürk Engin

Kırk yaşında HIV enfekte erkek hasta, dört gündür devam eden kanlı, mukuslu ishal şikayetiyle kliniğimize yatırıldı. Hasta, polinöropati tanısı ile dört aydır intravenöz immunoglobulin (IVIG), üç aydır da 30 mg/gün steroid tedavisi almaktaydı. Hastaya yatışından 20 gün önce elvitagravir+cobistat+tenofovir alafenamid+emtrisitabin tedavisi başlanmıştı. Hastanın tedavi başlangıcındaki CD4 T lenfosit sayısı 220 hücre /mm3, HIV RNA düzeyi 13.640.799 IU/L idi. Yatışından sonra alınan CD4 T lenfosit sayısı 24/mm3 tespit edilen hastanın aldığı tedaviye, profilaktik dozda trimethoprim/sulfametoksazol eklendi. Yatışının 2. gününde kandida özefajiti nedeniyle flukonazol tedavisi başlandı. Ancak hastanın şikâyetlerinin devam etmesi üzerine flukonazol 9. günde kesilip anidulafungin tedavisine geçildi. Yatışı süresince kanlı-mukuslu ishal şikâyetleri devam eden hastaya kolit ayırıcı tanısı için kolonoskopi yapıldı. Alınan biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesi sitomegalovirus (CMV) koliti ile uyumlu olan hastaya elvitagravir+ cobistat+tenofovir alafenamid+emtrisitabin, trimethoprim/sulfametoksazol, anidulafungin tedavilerine gansiklovir eklendi.

Anidulafungin ve gansiklovir tedavisinin altıncı gününde çekilen toraks tomografisinde kaviter lezyon saptanan hastada aşağıdaki etkenlerden hangisi veya hangileri akciğer enfeksiyonuna yol açmış olabilir?

Resim 1. Hastanın akciğer tomografisindeki kaviter lezyonu

  1. Aspergillus spp.
  2. C. neoformans
  3. Sitomegalovirus
  4. M. tuberculosis
  5. P. jirovecii