EMEK Yönergesi

Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (EMEK)Yönergesi pdf formatına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İçindekiler

 1. GİRİŞ
 2. GENEL KONULAR

1. Tanım

2. Amaçlar

3. Çalışma ilkeleri

4. Kurul ve Komisyonlar

5. Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

6. Eğitimin Belgelendirilmesi

7. Yeterlik Sınavları

 1. Yürürlük
 2. Yürütme
 3. Özel Durumlar

 

 1. GİRİŞ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (EMEK); Türkiye'de Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini düzenlemek, standartlarını belirlemek, düzeyini yükseltmek ve denetlemek, bu alanda yürütülen kurumsal akreditasyon çalışmalarını desteklemek, uluslar arası standartlara ulaşılması, ulusal ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak amacı ile ilgili uzmanlık alanı derneği, “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)”, Yönetim Kurulu kararı ve desteği ile kurulmuş özerk bir kurumdur.

Eğitim ve Yeterlik Kurulu, idari ve bilimsel olarak özerk olan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon (eşyetkilendirme) kuruludur.

EMEK tıpta uzmanlık için oluşturulan “Ulusal Otorite” ya da başkaca yetkili kurumlar nezdinde yasal bir kimlik kazanana kadar uzmanlık derneğinin şemsiyesi altında faaliyet yürütür.

Bu kurulun çalışma ilkeleri Tıpta Uzmanlık için oluşturulan “Ulusal Otoritenin” belirlediği ilkelerle uyumludur.

 1. GENEL KONULAR
 1. TANIM

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu Uzmanlık Derneği ile eşgüdüm içerisinde, ancak özerk olarak çalışan; uzmanlık eğitimi programının oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük esasına göre değerlendiren, eksiklikleri belirleyerek giderilmesi için öneriler geliştiren ve akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

 1. Amaçlar

2.1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak

2.2. Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programını (çekirdek eğitim müfredatı) oluşturmak

2.3. Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresince öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için "asistan karnesi" gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak

2.4. Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerinin gönüllülük esasına göre akreditasyonunu gerçekleştirmek

2.5. Eğiticilerin, uzman hekimlerin ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek, mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliklerini sınamak ve yeterlik belgesi vermek

2.6. Ulusal "yeterlik belgelendirmesi" ve "akreditasyon" standartlarının uluslararası düzeyde uygunluğunu sağlamak

 1. Çalışma ilkeleri

3.1. EMEK Uzmanlık Alanının bilimsel ve özerk bir çalışma organıdır.

3.2. Harcamaları, ilgili Uzmanlık Derneğinin harcama esasları göz önüne alınarak dernek bütçesinden karşılanır.

3.3. Eğitim ve Yeterlik Kurulları gönüllülük esasına göre çalışır.

3.4. Eğitim ve Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında kamu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ve uzmanlık öğrencileri ve toplum yararını hedefler.

3.5. Eğitim ve Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve akreditasyon) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

 1. Komisyon ve Kurullar 

EMEK’in yapısı aşağıdaki organlardan oluşur;

 1. Eğitim ve Yeterlik Genel Kurulu
 2. Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulu
 3. Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Kurulu
 4. Sınav Kurulu
 5. Eğitim Müfredat Komisyonu

4.1. Eğitim ve Yeterlik Genel Kurulu:

EMEK’in ana karar organıdır.

Kurul iki yılda bir toplanır.

EMEK yeterlik belgesini almış her uzman hekim Yeterlik Genel Kurulunun doğal üyesidir.

Üyelik mahkemelerce meslekten men edilme durumunda düşer.

Seçim esasları dernekler yasasında dernekler için gerekli ve zorunlu kılınmış esaslara göre tabidir ve aynı usul ile uygulanır.

 1. Eğitim ve Yeterlik Genel Kurulunun görevleri:
    1. Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulunu, Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Kurulu ve Sınav Kurulu aktif eğitici durumunda olan, Profesör, Doçent, Şef ve Şef Yardımcıları arasından gizli oylama ve açık sayım esaslarına göre seçmek

4.2. Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulu:

 1. Eğitim ve Yeterlik Genel Kurulunca seçilen kuruldur. 7 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.
 2. Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulu 2 yıllık bir dönem için seçilir.
 3. Seçilebilmek için adayın seçim mahallinde bulunması gerekir.
 4. Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.
 5. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.
 6. Yeterlilik Genel kuruluna karşı sorumludur
 7. Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri:
    1. Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulu, Uzmanlık Derneği yönetim kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.
    2. Eğitim Müfredat Komisyonu üyelerini seçer.
    3. Eğitim ve Yeterlik Komisyon ve Kurullarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.
    4. Eğitim ve Yeterlik Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporunu sunar. Eğitim ve Yeterlik Komisyon ve Kurullarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.
    5. Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek yönetim kuruluna sunar.
    6. Eğitim ve Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.
    7. Yeterlik sınav sonuçlarını duyurmak ve yeterlik belgelerini onaylamak

4.3. Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Kurulu:

Eğitim ve Yeterlik Genel Kurulunun seçtiği 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur.
Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Kurulu kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

 1. Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Kurulunun Görevleri:
    1. Ulusal Otorite tarafından onaylanmış Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; Eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurmak
    2. Eğitim ve Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının varlığı ve bu programın düzenli olarak uygulanmasını izlemek
    3. Eğitim açısından alt yapının yeterliliği ve uygunluğunu; eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliğini, hizmetin hacmi ve çeşitliliğini, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığını, eğitim ortamının uygunluğunu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi) değerlendirmek
    4. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Asistan karneleri yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirir.
    5. Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kuruluna bilgi verir.
    6. Eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu verir.
 2. Eğitim Müfredat Komisyonu

Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulunun aktif eğitici durumunda olan, Profesör, Doçent, Şef ve Şef Yardımcıları arasından seçeceği 3 üyeden oluşur.
Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir.

Eğitim Müfredat Komisyonu Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 1. Eğitim Müfredat Komisyonunun Görevleri:
    1. Uzmanlık Eğitim Programını belirlemek ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunmak
    2. Gerekli rotasyonlar, rotasyon hedefleri, rotasyon eğitim programları ve rotasyon değerlendirme yöntemleri konusunda öneriler getirmek
    3. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yaparak, çalıştaylar düzenlemek ve öneriler getirmek
    4. Asistan karneleri hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirmek ve standartları saptamak
    5. Gerektiği takdirde Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturmak
    6. Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kuruluna sunmak

4.5. Yeterlik Sınav Kurulu

Eğitim ve Yeterlik Genel Kurulunun seçtiği 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.
Bu üyeler 2 yıl için seçilir ve birbirini takip eden 2 dönemden fazla görev yapamazlar. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

Yeterlik Sınav Kurulu kendi arasında bir başkan ve bir sekreter seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Yeterlik Sınav Kurulu, görevlerini Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları Değerlendirme Kurulu ve Eğitim Müfredat Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütür.

 1. Yeterlik Sınav Kurulunun Görevleri:
    1. Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptayarak, organize etmek
    2. Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Müfredat Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışmak ve soru kitapçıklarını hazırlamak
    3. Sınav jürisini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan Profesör ve şefler arasından) belirlemek
    4. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirmek ve Yeterlik Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlamak
    5. Sınavları, uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikler (bilgi, beceri ve tutum) ve uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefler doğrultusunda yapılandırmak
    6. Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeyde gerçekleştirmek
    7. Yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmek
 2. Uzmanlık Alanı ve Eğitimi
 3. Uzmanlık Alanı:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığını ve yürürlükte olan Tıpta Uzmanlık ile ilgili Kanun/tüzük/yönetmelikte yer alan yan dalları içerir.

 1. Uzmanlık Eğitimi:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Tıpta Uzmanlık ile ilgili Kanun/tüzük/yönetmelikte yer alan yan dallar için öngörülen eğitim ve rotasyon sürelerini içerir.

 1. Yeterlik Sınavları

6.1. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için ilgili alanda uzmanlık belgesine sahip olması yeterlidir.

6.2. Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri önceden duyurulur.

6.3. Sınav yazılı ve sözlü/uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşur.

6.4. Yazılı sınav

 1. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır.
 3. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.
 4. TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.
 5. Yazılı sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar.

6.5. Sözlü/Uygulama Sınavı

 1. Sınav, oluşturulan jüri tarafından, uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuar uygulama, hasta yönetimi, klinik problem çözme beceri ve tutum özellikleri içerecek şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir.
 2. Sınav yılda en az bir kez yapılır.
 3. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir.
 4. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.
 5. TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.
 6. Yeterliğin Belgelendirilmesi
    1. Sınav sonucunda ''Yeterlik Belgesi'' verilir.
    2. Yeterlik Belgesinin geçerliliği 10 yıldır.
    3. 10. yılın sonunda "yeniden belgelendirme" sürecine dahil olunması özendirilir.
 1. Yürürlük

Bu yönerge Eğitim ve Yeterlik Genel Kurulunda kabul edildikten ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 1. Yürütme

Bu yönergeyi EMEK Eğitim ve Yeterlilik Yürütme Kurulu yürütür.

 1. Özel Durumlar

Profesör, Doçent, Klinik/Laboratuar Şefi, Şef Yardımcıları bu yönergenin kabulünden sonra iki yıl içinde Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kuruluna gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın bir defaya mahsus ve yeniden belgelendirme süreci başlayana dek geçerli olmak üzere Yeterlik Belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belgenin sınavsız verildiği belgede belirtilir.

Yabancı bir ülkede uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar yeterlik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde sınava girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

İlk yeterlik sınavı bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yapılır. İlk sınav yapılmadan önce Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu'nun eğitim programı geliştirme ve standartları belirleme çalışmalarını tamamlamış olması ve sınavlara başlamak için "olumlu" görüş bildirmesi gerekir.

 1. Geçici Madde

Kurucu Genel Kurul tarafından seçilen Eğitim ve Yeterlik Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları Değerlendirme Kurulu ve Sınav Kurulu ilk Genel Kurula kadar görev yapar ve bu süre 2 yılı geçemez.