Erişkin Bağışıklama Kursu: Özel grup ve immünsüpressif hastalarda bağışıklama 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu (4 Nisan 2017)