Çok Merkezli Çalışma Daveti: Kandidemi Gelişen Hastalarda Mortalite ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler

Değerli Meslektaşlarımız,

Candida türleri, kan dolaşımı enfeksiyonlarının giderek artan önemli bir nedenidir ve yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Tüm dünyada artan kandidemi riskiyle beraber coğrafi olarak tür dağılımı değişiklik göstermektedir. Bu nedenle bölgesel epidemiyolojik verilere ihtiyaç vardır. Ayrıca hastanede farklı servislerde yatan hastalarda kandidemiyi öngörecek faktörlerin belirlenmesi ve yüksek riskli hastalarda erken antifungal tedavinin başlanmasının, mortalitede azalma sağlayacağı düşünülmektedir. Kandidemi nedeniyle takip edilen hastalarda yeterli prospektif çalışma yoktur, birçok retrospektif çalışmada da veri eksikliği nedeniyle kısıtlılık bildirilmiştir. Çalışmamızda 6 ay boyunca prospektif olarak birden çok merkezde kandidemi saptanan hastalar toplanarak tür dağılımını ve antifungal duyarlılığını tanımlamak, kandidemi gelişen hastalarda mortalite üzerine etkisi olabilecek risk faktörleri ve laboratuar parametrelerini tanımlamak, sağkalımı etkileyebilecek durumları belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca ülkemizde candida türleri üzerinde epidemiyolojik olarak da veriler elde edilecek ve uygun ampirik antifungal tedavisi seçeneği açısından faydası olacaktır. 

Çalışmamıza dahil edilme kriterleri ;
         1.18 yaş üzerine olmak 
         2. Kandidemi saptanan hastalar 

İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu
Çalışmamıza katılmak isteyen merkezler 15 Şubat 2024 tarihine kadar lütfen gkul2004@gmail.com mail adresiyle iletişime geçiniz.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD
İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu