Çok Merkezli Çalışma Daveti: Komplike Olmayan (Pürülan olmayan) Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Tercih Edilen Tedavi Protokolleri ve Hastalık Sonucunun Değerlendirilmesi

Selülit cildin fiziki bariyerin bozulması, immun sistem ya da dolaşım sistemi bozuklukları onucu gelişen cilt ve yumuşak doku enfeksiyonudur. Selülit ve alt tipi olan Erizipel en sık hastaneye yatışa sebep olan cilt yumuşak doku enfeksiyonudur. Selülit ve erizipel arasında bakteriyel etiyolojiler ve dolayısıyla tedavi seçeneklerine dayanan tarihsel ayrım, bu iki enfeksiyon tablosunda örtüşme olduğunu gösteren kanıtların artması nedeniyle geçerliliğini yitirmektedir. Selülit tablolarının yaklaşık %7’si hastaneye yatış gerektirirken; hastaneye yatış gerektiren tablolarında mortalite oranı %2.5 olarak bildirilmektedir. Travma, böcek/yılan/hayvan ısırığı ve intravenöz ilaç kullanımı gibi durumların yanı sıra; selülit gelişiminde Diyabet, Obezite ve ileri yaş gibi diğer risk faktörlerindeki artış hastalık yükünde artışa sebep olabilmektedir.

Çalışmamızda selülit tablaları gelişen hastaları prospektif gözlemsel olarak takip ederek; toplum kaynaklı selülit tablolarında uygulanan oral ya da parenteral tedavi protokolleri, tedavi süreleri, tedavi maliyeti hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

Kabul kriterleri:

    • 18 yaş üzeri olmak

    • Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji hekimi tarafından lokal ve sistemik bulgular ile deri yumuşak doku enfeksiyonu tanısı almış olmak

Dışlama kriterleri:

    • Lokal selülit bulgularının ya da sistemik bulguların eşlik etmediği staz dermatiti, lipodermatoskleroz (sklerozan pannikülit),kontakt dermatit, eozinofilik selülit, papuller ürtiker, gut, derin ven trombozu, ektima, erizipeloid, lyme hastalığı tanılı vakalar

    • Lokal selülit bulgularının ya da sistemik bulguların eşlik etmediği bölgesel radyoterapi sonrası gelişen dermatit vakaları

    • Fronkül, karbonkül ve abse varlığı olan hastalar

    • Nekrotizan fasiyit tanısı alan hastalar (ciltte nekroz olması durumundan bağımsız olarak radyolojik olarak nekrotizan fasiyit bulgusu olması)

    • Hastane yatış sonrası gelişen nozokomiyal deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

    • Selüllit tablosuna eşlik eden diğer sebeplerden dolayı ilk yatışı yoğun bakım ünitesine olan hastalar yoğun bakım ihtiyacının bağlı olduğu tablo ayırt edilemeyeceği için çalışma dışı bırakıldı.

→ Çalışmaya katılmak için lütfen temasa geçiniz.