Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Duyurusudur

Alanımızda faaliyet gösteren bir derneğin 24 Mayıs tarihinde dernek yönetim kurulu imzası ile üyelerine duyurduğu yazıda Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) ve üyelerine bazı mesnetsiz ithamlarda bulunulduğundan hareketle aşağıdaki açıklamayı yapmak ihtiyacı doğmuştur. Cevabımızın gecikmesi ekte bilgilerinize sunulan çağrı ile ilgili sürecin sonlanmasını beklemek nedeni iledir.

EKMUD, hatırlanacağı üzere bazı uzmanlık alanları ile mesleki sorunlarımızın olduğu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanının bir anlamda varlık mücadelesi verdiği bir dönemde kurulmuştur.

Bahse konu derneğin bünyesinde farklı uzmanlık alanı mensupları bulunmakta ve bu farklı alanlara mensup üyeler dernek yönetiminde de yer almakta idi. Bünyesinde çok sayıda sorun yaşadığımız uzmanlık alanlarından üyelerin mevcut olduğu bir çatı altında uzmanlık alanımızın mesleki haklarının layıkıyla savunulması mümkün olmamıştır. Çok sayıda farklı uzmanlık alanı mensubunu bünyesinde barındıran bir derneğin Uzmanlık Derneği gibi bir amaç üstlenmesi ve yerine getirmesi mümkün değildir. Hukuken de doğru değildir. Dernekler bütün üyelerinin haklarını korumak amacı ile kurulur. Üyelerinin bir kısmının haklarını diğer üyelerin aleyhine koruyamaz.

Türkiye EKMUD, 75 kurucu üye ile 1 Mayıs 2006 tarihinde alanımızın Uzmanlık Derneği olarak kurulmuştur. Türkiye EKMUD; tüzüğü ve üye profili ile uzmanlık alanımızın mesleki haklarını savunan bir Uzmanlık Derneğidir. Derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar uzmanlık alanımızın isim bütünlüğünün korunması dâhil birçok konuda hukuki mücadeleler vermiş ve hepsinde de sahip olduğu kazanımları korumuş ve yeni kazanımlar elde etmiştir.

Bugün gururla “kuruluşundan bu güne uzmanlık alanımızın elde ettiği hemen tüm kazanımlar EKMUD derneğimizin fedakar üyelerinin uğraşları ile edinilmiştir” diyebilmekteyiz.

Bir noktanın altını tekrar çizmek isteriz.

Türkiye EKMUD, başka bir derneğe alternatif olarak kurulmamış, tam aksine Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında bir Uzmanlık Derneği ihtiyacı üzerine kurulmuştur. Dernek kurulduktan sonra, “Eğitim Yeterlik Kurulu (EMEK)” teşekkül ettirilmiş, Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) tarafından geliştirilen “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı”nın oluşturulmasında büyük oranda katkıda bulunulmuştur. Ayrıca EMEK tarafından, Çekirdek Müfredat’a uygun olarak asistan karnesi hazırlanıp tüm eğitim birimlerine dağıtılmış ve halen kullanılmaktadır. EMEK her yıl iki defa internet üzerinden asistanlara yönelik seviye tespit sınavı yapmakta, yılda bir kez de uzmanlar için teorik ve pratik olmak üzere yeterlik sınavı yaparak, başarılı olanlara “Yeterlik Belgesi” düzenlemektedir.

Derneğimiz, bilimsel faaliyetlerin desteklenmesine yönelik çeşitli yönergeler yayınlayarak (http://www.ekmud.org.tr/18-yonergeler) bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi, bilimsel toplantılara katılımın sağlanması, yayın teşviki ve bilimsel çalışmalara finansal destek sağlanması gibi birçok faaliyetlerle uzmanlık öğrencileri ve uzmanların mesleki gelişimine hizmet etmektedir.

Biz tüm Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarını uzmanlık alanının menfaatlerinin korunması, özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için güçlü bir çatı olan Türkiye EKMUD çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz. Ayrıca üyelerimizin diğer tıp alanlarından olan meslektaşları ile farklı bilimsel derneklere üye olmaları ve bilimsel işbirliği içerisinde olmalarından duyduğumuz mutluluğu da ifade etmek isteriz.

Bu gelişmeler ışığında ayrıca aşağıdaki gelişmeleri camiamıza duyurma ihtiyacı doğmuştur:

Her yıl farklı dernekler tarafından ulusal seviyede HIV/AIDS kongreleri yapılmakta iken, bu yıl beş derneğin bir araya gelerek HIV/AIDS platformu oluşturmaları (http://hivaids2017.org/) ve her yıl bir derneğin öncülüğünde tek bir kongre yapılacak olması memnuniyet verici ve birleştirici bir durumdur.

Ekte, camiamızın değerli hocalarından her iki derneğe yapmış olduğu bilimsel toplantıların birlikte yapılması çağrısı ve derneğimizin bu çağrıya olumlu cevap vermiş olduğunu da sizlerle paylaşıyor ve takdirlerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu

09.11.2017


KLİMİK - EKMUD Kongre ve Faaliyetleri Birleştirme Talebi (20 Haziran 2017)

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi, uzmanlık alanımız da hızlı bir değişim ve gelişme içindedir. Bilginin yarı ömrünün giderek kısaldığı günümüzde, uzmanlık alanı çalışanlarına güncellenen bilgiyi tecrübe süzgecinden geçirerek aktarmanın ve bilimsel çalışmaları paylaşmanın önemi giderek artmaktadır. Bilgi ve tecrübe paylaşımı yanında, uzmanlık alanıyla ilgili özlük hakları ve diğer sorunların çözümü konusunda da güç birliğini sağlamak amacıyla uzmanlık derneklerinin belirli faaliyetlerini birlikte yapması önemli bir ihtiyaçtır. Ayrıca uzmanlık eğitimi veren tüm birimlerde yaşanmakta olan klinik mikrobiyoloji eğitimiyle ilgili sorunların çözümü aktif birlikteliğin önemini daha da artırmaktadır.

Bahse konu sorunların etkin şekilde çözümü ve güç birliği sayesinde kazanılacak sinerji imkanından yararlanmak için, 11 yıldır ayrı faaliyet gösteren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ile Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)'nin hiç olmazsa belli alanlarda işbirliği yapması gerekmektedir. Bu kapsamda; kongre, sempozyum, bölge ve il toplantıları gibi bilimsel toplantıların birlikte yapılması öncelikle ele alınması gereken bir ihtiyaçtır. Uzmanlık alanında toplantı, kongre ve diğer bazı faaliyetlerin birlikte yapılması, sorunlara ortak çözüm aranması, akademisyenlerin, uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin toplantılara katılımını artıracak, iletişim ve bilimsel işbirliğini güçlendirecektir.

Her iki derneğimiz yetkili kurullarının belirli bilimsel faaliyet ve kongrelerin birlikte yapılması konusunu gündemlerine alıp, gerekli çalışmayı yapmalarını saygı ile talep ederiz.

 

Emin Tekeli

Latife Mamıkoğlu

Nedim Çakır

Sırrı Kılıç

İlyas Dökmetaş

Serdar Özer

Can Polat Eyigün

Volkan Korten

Ayhan Akbulut

Recep Öztür

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı