Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne,

Konu: Medikal Depo Koşulları Hakkındaki, 26.12.2017 tarih ve 80981279-549 sayılı yazınız

İlgili yazınızda "ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin uygunsuz koşullarda saklanmasının özellikle yoğun bakım üniteleri gibi kritik hastaların tedavi gördüğü kliniklerde hastane enfeksiyonlarında artışa neden olabileceği düşünüldüğünden, sağlık tesislerinde bulunan Enfeksiyon Kontrol Komiteleri tarafından ilgili depolama alanlarından ve bu alanlarda depolanan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerden sürüntü örneklerinin alınması, analiz sonuçlarının raporlanması ve değerlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur" ifadesi yer almaktadır. Depolama alanları ve kullanılan tıbbi malzemelerden alınacak yüzeyel sürüntü kültürlerinden izole edilecek mikroorganizmaların hastane enfeksiyonu etkeni olabileceğini gösteren hiçbir bilimsel veri bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31/5/2010 ve 21832 sayılı yazısında da; “sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon hızları ile ortam mikrobiyal kontaminasyon düzeylerinin ilişkili olduğuna dair hiçbir bilimsel veri bulunmaması nedeniyle Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) ve Amerika Hastane Derneği (AHA) rutin ortam kültürlerinin alınmasını önermemektedir. Rutin alınacak ortam kültürlerinin bilimsel yorumlanması mümkün olmayıp gereksiz iş gücü kaybı ve maliyete neden olacaktır” ifadesi yer almaktadır.

İlaç ve tıbbi malzeme depolama alanlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve rutin temizliğinin yapılması gerekli olup, ilgili yazınızda belirtilen depo alanlarından ve malzemelerden yüzeyel sürüntü kültürü alınmasının hastane enfeksiyonlarını önlemede bir katkısı olmayacağından bu alanlardan yüzeyel sürüntü kültürü alınmasının uygun olmayacağı aşikardır.

Bilgilerinize arz ederim.

04.01.2018

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı
Prof. Dr. Hürrem BODUR

VII. Türkiye Zoonotik HastalIklar Sempozyumu

Devamı

Sitoredüktif Cerrahı̇-Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapı̇ (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursu

Git

Sunu Merkezi

Devamı