Değerli meslektaşlarım,

14 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Türkiye EKMUD genel kurulu ile derneğimizin yönetim organları tüzük gereği oylarınızla yeniden teşekkül ettirilmiş ve siz kıymetli Türkiye EKMUD ailesinin teveccühü ile dernek başkanlığı görevi tarafıma verilmiştir.

Türkiye EKMUD kurulduktan bu yana, misyonu gereği uzmanlık alanımızın ve meslektaşlarımızın içerisinde bulunduğu sorunlarla yakından ilgilenilmiş, uzmanlık alanımızın isim bütünlüğünün korunması başta olmak üzere gerek hukuki süreçlerin başlatılması ve sonuçlandırılması, gerekse kurumlar nezdinde girişimlerde bulunarak uzmanlık alanımızın hak ettiği yerin korunması ve geliştirilmesi yönünde gayret sarf edilmiş ve önemli kazanımların sağlanmasına imzası atılmıştır. Bu süreçte emek sarf eden başta yönetim kurullarında görev almış meslektaşlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim.

İçerisinde bulunduğumuz süreçte uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitim hedeflerinin yeniden belirlenmesi gereken bir döneme doğru gitmekte olduğumuz çok açıktır. Uzmanlık eğitiminde; “Çekirdek Eğitim ve Müfredat”, “Eğitimin Standardizasyonu”, “Birleşik Eğitimi”, “Rotasyon Hedeflerine Uygun Eğitim”,“Genişletilmiş Müfredat”, “Asistan Karnelerinin Müfredata Göre Yeniden Düzenlenmesi”, “Eğitim Kurumlarımızın Standardizasyonu ve Akreditasyonu” gibi uzmanlık eğitiminde değişen ve gelişen şartlara göre dinamik olarak sürecin yönetilmesi gerekmektedir.

Günümüzde yeni ortaya çıkan ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlar, sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar, antimikrobiyal direnç, antimikrobiyallerin uygunsuz kullanımı, yeni antibiyotik geliştirilemiyor olması, seyahatler ve göçler, global ve bölgesel olarak giderek artan bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bunlara karşı yapılacak mücadelede kaynakların kısıtlı olması veya verimli kullanılamaması, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyondaki yetersizlikler, bu tehditlere karşı ulusal ve uluslararası mücadelede uzmanlık alanımıza önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu tehdit ve sorunlarla mücadele etme yöntem ve stratejileri belirlenmeli, hem uzmanlık hem de mezuniyet sonrası eğitimimizin içerisine yerleştirilmelidir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve projelerin geliştirilmesi ve artırılması yeni hedeflerimiz arasında olmak durumundadır.

Ülke olarak, tıbbi literatüre katkı ve bilimsel araştırmalar açısından olmamız gereken yerde olmadığımız çok açıktır. Uzmanlık alanımızla ilgili bize düşen, iş birliği imkanlarını daha da geliştirerek ve farklı araştırma kaynaklarını kullanarak, katma değeri yüksek araştırmalara ve projelere imza atmak olmalıdır.

Diğer taraftan yetişmiş insan gücü planlamasında sorunlar ve eğitim kurumu sayısındaki artış, bu kurumlarda çalışan asistan sayısında yetersizliğe neden olmakta, ayrıca eğitim kurumlarında yeterli uzman istihdam edilememesi nedeni ile de artan iş yükü her geçen gün kurumlarımızın eğitim ve araştırma fonksiyonlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Dernek olarak uzmanlık alanımızla ilgili istihdam başta olmak üzere, uzmanlık alanımız görev tanımları ve performans sistemi ile ilgili olarak  karar vericilere yol gösterecek politikanın belirlenmesi ve sürecin proaktif olarak yönetilmesi yine göz önünde bulundurmamız gereken bir durumdur.

Bu duygu ve düşüncelerle yönetim kurulu olarak her türlü katkı, öneri ve eleştiriye açık olduğumuzu bildirerek hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım.

Prof. Dr. Hürrem Bodur

Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı

7. Platform

Git

Sunu Merkezi

Devamı